Year 2008
Honor Category External Honor
Honoree Tzou, Ying-Yu