Year 2002
Honor Category External Honor
Honoree Tzou, Ying-Yu