Year 2012
Honor Category Internal Honor
Honoree Tzou, Ying-Yu