Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title
Chih-Hsien Chen, Sing-Tsung Lee, Yao-Fang Hsieh, Mang Ou-Yang, Jeng-Ren Duann, Jin-Chern Chiou, Yung-Jiun Lin, Ming-Hsui Tsai, Chang-Fang Chiu, Guan-Chin Teseng, Nai-Wen Chang, Wen-Chung Kao, and Shun-De Wu," Analysis of Spectral Image for Evaluation of Oral Cancer," Conference of Symposium on Engineering Medicine and Biology Applications, Taiwan, 2012.
Date of Publication 2015-06-12