Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title

Chin-Siang Yang, Mang Ou-Yang, Yao-Fang Hsieh, Yu-Ta Chen, Jin-Chern Chiou, Jeng-Ren Duann, Ming-Hsui Tsai, Shun-De Wu, Cheng-Chung Lee, Portable noninvasive system for oral cancer diagnosis, IEEE SENSORS conference, Taiwan, Oct 28-31,2012.

Date of Publication 2015-06-12