Year 2018
Authors OU-YANG, MANG ,Ruei-Siang Shih*, Lin-Lin Li, Yung-Jhe Yan, Yi-Sheng Li, Shu-Ling Chen, Wun-Yu Lin, Zheng-Fu Wu, and Mang Ou-Yang
Paper Title Hyperspectral imaging for oxygen-hemoglobin analysis of diabetes
Conference Name Optics & Photonics Taiwan, the International Conference (OPTIC 2018)
Location Tainan, Taiwan
Start Date 2018-12-06
End Date 2018-12-08
Language English