Year 2007
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Jane-Hwa Huang, Li-Chun Wang, and Chung-Ju Chang, “Power Fairness in A
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese