Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title Jin-Chern Chiou, Zhao-Long Tsai, Kuan-Chou Hou, “Electro-Static Light Phase Shifter Array,” OPT 2008.
Date of Publication 2015-06-12