Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title Kuan-Chou Hou, Chih-Wei Chang, Chun-Ying Lin, Jin-Chern Chiou, Yu-Hsing Huang and Fu-Zen Shaw, “Development of Brain Focal Cooling Measurement for Induced Epilepsy,” IEEE Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, Kaohsiung, Taiwan, 2011.
Date of Publication 2015-06-12