Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title Lei-Chun Chou, You-Liang Lai, Chun-Yin Tsai, Sheng-Chieh Huang, Jin-Chern Chiou, "A novel thermal switch design by using CMOS MEMS fabrication process", IEEE International Nano-Electronics Conference, Taoyuan, Taiwan, June 21-24, 2011
Date of Publication 2015-06-12