Year 2007
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Li-Chun Wang, Cheng-Wei Chiu, Chu-Jung Yeh and Wern-Ho Sheen,
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese