Year 2011
Authors Hwang, Ruey-Bing
Paper Title N. C. Hsu, Cheng‐Yuan Chin, Ruey‐Bing Hwang, “Spatial Beam Splitter Design Using Fishnet‐type Periodic Structure,” PIERS 2010, Xian, China.
Date of Publication 2011-08-03