Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title

Po-Tsang Huang,Tzu-Ting Chiang, HermingChiueh, Ching-Te Chuang, Jin-Chern Chiou, Kuan-Neng Chen, Kuo-Hua Chen, Chi-Tsung Chiu, Ho-Ming Tong and Wei Hwang, Thermal Management with In-Situ Process-Temperature Sensor for TSV 3D-ICs, VLSI-CAD Symposium, Aug. 7-10, 2012

Date of Publication 2015-06-12