Year 2012
Authors OU-YANG, MANG ,Chin-Siang Yang, Mang Ou-Yang, Yao-Fang Hsieh*, Yu-Ta Chen, Jin-Chern Chiou, Jeng-Ren Duann, Ming-Hsui Tsai, Shun-De Wu, and Cheng-Chung Lee
Paper Title Portable noninvasive system for oral cancer diagnosis
Conference Name 2012 IEEE Sensors
Location Taipei, Taiwan
Start Date 2012-10-28
End Date 2012-10-31
Language English