Year 2009
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Wen-Ching, Chung, Li-Chun Wang, Chung-Ju Chang, “A Low-Complexity
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese