Year 2011
Authors Chang, Wen-Thong
Paper Title Wen-Thong Chang, Chien-Min Wu 2009 “Randomization for cooperative communications” NST2009, Kaoshiang, Taiwan
Date of Publication 2011-08-02