Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title
Yao-Fang Hsieh, Chih-Hsien Chen, Ou-Yang Mang, Jeng-Ren Duann, Jin-Chern Chiou, Shun-De Wu, Yung-Jiun Lin, Ming-Hsui Tsai, Nai-Wen Chang, “Analyze fluorescent characteristic of cancer cell using hyperspectroscopic imaging system (HIS),” SPIE Photonics West, U.S.A, 2012.
Date of Publication 2015-06-12