Year 2017
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Yu-Jia Chen, Tong Hsu, Li-Chun Wang, “Improving Handover Performance in 5G mm-Wave HetNets,” IEEE Globecom, Dec. 2017
Language Chinese