Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title

Yu-Shun Tang, Wei-De Jeng, Ting-Wei Huang, Mang Ou-Yang, Jin-Chern Chiou, Jeng-Ren Duann, Ching-Hsing Luo, Hong-Yi Huang and Yi-Wu Tsai, The novel research of Intraocular pressure tonometer by using inductance sensor, IEEE SENSORS conference, Taiwan, Oct 28-31,2012.

Date of Publication 2015-06-12