Year 2012
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title Hsi-Fu Shih, Yuan-Chin Lee, Yi Chiu, David Wei-Chung Chao, Gung-Ding Lin, Chun-Shin Lu and Jin-Chern Chiou, “Micro Objective Lens with NA 0.65 for the Bluelight Small-form-factor Optical Pickup Head,” Optics Express, Vol. 16, No. 17, 2008, pp. 13150-13157. (97-2623-E-009-001-IT) (EI, SCI, IF = 3.709, N/M = 2/64, Top 4%)
Date of Publication 2012-12-05