Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title
Lei-Chun Chou, Shih-Wei Lee, Po-Tsang Huang, Chih-WeiChang, Cheng-Hao Chiang, Shang-Lin Wu, Ching-Te Chuang, Jin-Chern Chiou*, Wei Hwang, Chung-Hsi Wu, Kuo-Hua Chen, Chi-Tsung Chiu, Ho-Ming Tong, Kuan-Neng Chen ,"A TSV-Based Bio-Signal Package with μ-probe Array," IEEE Electron Device Letters, 35(2), Feb. 2014, pp.256-258. (SCI, IF: 3.023, Ranking: 29/247(11.7%) (Top 2 in Microelectronics Field)
Date of Publication 2015-06-12