Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Bi-Shiou Tsuen, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, Mang Ou-Yang, Design and analysis of wearable pupillometer for autonomic neuropathy of diabetic patients, Applied Optics, 10/2014; 53(29). DOI: 10.1364/AO.53.000H27 (SCI, IF:1.649 , Ranking: 29/82(35%)
Date of Publication 2015-06-12