Year 2012
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title Yi Chiu, Hsi-Fu Shih, Jin-Chern Chiou, Shih-Tung Cheng, Kuo-Yung Hung, Fan-Gang Tseng, Weileun Fang, “Design and fabrication of a small-form-factor optical pickup head,” IEEE Transactions of Magnetics, Vol. 45, Issue 5, May 2009, pp. 2194-2197. (EI, SCI, IF = 1.129, N/M = 110/229)
Date of Publication 2012-12-05