Year 2011
Authors Chao, Chang-Po
Paper Title Paul C.-P. Chao*, Yu-Han Chen, Chi-Wei Chiu, Meng-Yen Tsai, Jyh-Yeong Chang and Shir-Kuan Lin, 2011, “A New Two-DOF Rotational Optical Image Stabilizer,” Microsystem Technologies, accepted. (SCI Journal, Impact Factor =1.036, NSC 97-2220-E-009-029)
Date of Publication 2011-08-03